Skip to main content

FAVRSKOV MUSIKSKOLES SAMLEDE REGELSÆT

TILMELDING

 • Tilmelding foregår elektronisk på musikskolens hjemmeside. Tilmeldinger behandles løbende og efter ’først-til-mølle’.

 • Tilmeldingen er individuel og skal foretages af eleven selv eller dennes forældre/værge, da der skal oplyses CPR. nr. på både elev og betaler. Tilmeldingen sker via en sikker forbindelse, og dit CPR. nr. behandles fortroligt.

 • Forældre opfordres til at orientere underviseren om forhold, der har indflydelse på elevens evne til at kunne modtage undervisning (fx handicap, sociale problemer eller andet). Notér disse forhold i bemærkningsfeltet under ’særlige forhold’, når du tilmelder dit barn.

 • Når du har tilmeldt dig online, modtager du en mail, der bekræfter, at din tilmelding er registreret. Er du ny elev, er bekræftelsen ikke ensbetydende med endelig optagelse i musikskolen.

 • Besked om endelig optagelse udsendes via e-mail. Elever, som ikke kan optages med det samme, kommer automatisk på venteliste. Vi optager løbende elever fra ventelisten.

 • Undervisningsåret opdeles i 4 undervisningsperioder:

Rate

Forfaldsdato

Dækker undervisning i perioden

1. rate

05. oktober

Sæsonstart - 31.10

2. rate

05. december

01.11 - 15.01

3. rate

05. februar

16.01 - 31.03

4. rate

05. april

01.04 - Sæsonslut

 


TILMELDING INSTRUMENTALELEVER (INDIVIDUELLE ELEVER ELLER INSTRUMENTALHOLD)

 • Tilmelding foregår løbende for instrumentalelever. Hvis du har fået en plads på et instrumentfag, vil du blive kontaktet af musikskolen med besked om undervisningstid og -sted. 

 • Instrumentalelever er tilmeldt indtil udmeldelse, og gentilmelding til nyt undervisningsår er ikke nødvendig.


TILMELDING TIL UNDERVISNINGSFORLØB/HOLD SVARENDE TIL FULD SÆSON

 • Elever på folkeskolehold, sammenspil, kor og orkestre er omfattet af en prøveperiode, svarende til 1 undervisningsperiode.

 • Elever på folkeskolehold, sammenspil, kor og orkestre er tilmeldt holdet indtil sæsonen slutter, og det er nødvendigt at foretage tilmelding til det efterfølgende skoleår.


TILMELDING TIL UNDERVISNINGSFORLØB/HOLD AF KORTERE VARIGHED

 • Ved tilmelding til undervisningsforløb, der ikke strækker sig over et helt undervisningsår (10-34 lektioner) gælder tilmeldingen for den pågældende periode, dog med en prøveperiode på 10 dage fra undervisningsstart.

 • Ved undervisningsforløb kortere end 10 gange gælder tilmelding og betalingspligt for hele den pågældende periode.


ÅBEN UNDERVISNING

 • Hvis du gerne vil opleve, hvordan undervisningen foregår, kan du efter aftale med musikskolens kontor, følge en undervisningstime.


BETALING

 • Opkrævning vedr. deltagerbetaling opdeles i 4 rater, der følger musikskolens fire undervisningsperioder. Indbetalingskort vedr. betaling for undervisning i Favrskov Musikskole opkræves direkte fra Favrskov Kommune.

Sammen med sæsonens 1. rate opkræves et administrationsgebyr pr. elev pr. sæson, som bl.a. dækker kopiafgift til Copydan samt øvrige administrationsudgifter. Betalingspligten gælder fra og med første undervisningsgang efter tilmelding, og der betales altid for minimum én undervisningsperiode.

 • Opkrævningsmetode: Opkrævningsbrev med Betalings ID kommer i e-boks ca. en uges tid før betalingsdatoen med mindre betaler er fritaget for digital post.

 • Musikskolens opkrævninger kan med fordel tilmeldes til Betalingsservice. Du kan selv tilmelde fremtidige opkrævninger til Betalingsservice via dit pengeinstitut, du kan følge vejledningen i det fremsendte opkrævningsbrev. Såfremt betaler modtager andre opkrævninger (fx vedr. pasning/ SFO/klub) fra Favrskov Kommune, som allerede er tilmeldt Betalingsservice, vil musikskolens opkrævninger automatisk blive opkrævet via Betalingsservice.
 • Rykkere/restancer: Ved manglende betaling følges den gældende procedure for Favrskov Kommune vedrørende restancer, med fremsendelse af rykkere med rykkergebyr tillagt. Ved længerevarende restancer kan der blive tale om at afbryde undervisningen.SPØRGSMÅL

 • Hvis du har spørgsmål i forbindelse med en rykker/manglende betaling, skal du henvende dig til Opkrævningsafdelingen ved Favrskov Kommune.
Hvis du har spørgsmål til, hvad din regning dækker, skal du kontakte musikskolen.


UDMELDELSE

 • Al udmeldelse skal altid foregå skriftligt via mail til musikskole@favrskov.dk, hvorefter vi sender en bekræftelse på udmeldelsen. Udmeldelse til læreren er ikke gyldig udmeldelse. UDMELDELSE VEDR. INSTRUMENTALUNDERVISNING SAMT UNDERVISNINGSFORLØB SVARENDE TIL FULD SÆSON

 • Ved udmeldelse er du omfattet af en opsigelsesperiode, som består af den igangværende undervisningsperiode, samt den næste periode. Ved udmeldelse skal du oplyse, hvorvidt du ønsker at benytte dig af undervisningen i hele bindingsperioden.

 • Nye elever, samt elever, der har skiftet fag, lærer eller instrument, er omfattet af en prøveperiode, svarende til 1 undervisningsperiode.

 • Udmeldelse skal ske skriftligt via mail til kontoret inden der er gået 30 dage fra den dato, du har startet på undervisningen, hvorefter du modtager en bekræftelse på udmeldelsen.

 • Instrumentalelever, der ikke ønsker at være tilmeldt efter sommerferien, skal udmeldes inden den 1. maj.

 • Udmeldelse fra instrumenthold: Såfremt udmeldelser reducerer et hold til én elev (og der ikke kan fyldes op fra ventelisten), vil den tilbageværende elev blive tilbudt et skift til individuel undervisning, med øget deltagerbetaling.

 • Du skal altid betale for hele din første undervisningsperiode.

 UDMELDELSE VEDR. UNDERVISNINGSFORLØB AF KORTERE VARIGHED

 • Ved undervisningsforløb af kortere varighed (10-34 lektioner) gælder en prøveperiode på 10 dage. Finder du ud af, at holdet ikke er noget for dig, kan du udmelde dig senest 10 dage efter undervisningens start, så betaler du ikke noget.

 • Udmeldelse skal ske skriftligt via mail til musikskolens kontor, hvorefter du modtager en mail-bekræftelse på udmeldelsen. 

 • Ved udmeldelse senere end 10 dage efter undervisningsstart er tilmelding og betaling bindende for hele forløbet.

 • Ved undervisningsforløb kortere end 10 uger gælder tilmelding og betalingspligt for hele den pågældende periode.ORLOV

 • Du kan søge orlov, hvis du fx skal på høj- eller efterskole. Ønsker du orlov, skal du skrive til musikskolen senest 1. juni. Får du bevilget orlov, vil du ikke hæfte for betalingen de fire kommende undervisningsperioder. Orlov kan kun søges for et år ad gangen.SÆRLIGE TILFÆLDE

 • I tilfælde af alvorlig sygdom eller fraflytning fra kommunen kan der dispenseres fra ovenstående, efter aftale med musikskolens kontor.


UNDERVISNING

 • Et undervisningsår varer fra august til juni. Vi følger folkeskolernes ferieplan, men begynder undervisningen 2 uger efter og slutter 2 uger før sommerferien. Ferieplanen kan findes på www.favrskovmusikskole.dk

 • Den ordinære undervisning forløber 1 gang ugentligt i det tidsrum, som er angivet ved det enkelte undervisningstilbud. Er du sang- eller instrumentalelev kan du deltage i alle musikskolens ekstra tilbud uden yderligere betaling.

 • Lejlighedsvis omlægning af instrumental- og sangundervisning til sammenspil el. lign. aktiviteter kan forekomme, fx i forbindelse med koncerter eller projekter. Omlægning af undervisningen vil blive meddelt forud til elever og forældre.FERIER OG FRIDAGE

 • Musikskolen følger folkeskolernes ferieplan. Lektioner, som falder på ferier og skolefridage, skoletemauger, hytteture o. lign. erstattes ikke. Musikskolens ferieplan findes på hjemmesiden.AFBUD OG AFLYST UNDERVISNING

 • Er du forhindret i at komme til undervisning, skal du melde afbud til din underviser eller musikskolens kontor. Dit fravær erstattes normalt ikke.

 • Er din lærer forhindret i at møde frem, bliver din undervisning som hovedregel aflyst, men kan også blive læst af en vikar. Elever og forældre vil få besked om aflysning fra musikskolens side pr. sms og mail. Husk derfor altid at rette i Speed Admin, hvis du/I skifter tlf.nr. eller mailadresse.

 • Musikskolen forbeholder sig ret til at aflyse 2 lektioner uden kompensation pr. sæson, f.eks. i forbindelse med lærerens sygdom.

 • Aflyste lektioner herudover forsøges erstattet senere i sæsonens løb eller i ugerne efter sæsonafslutning. Soloundervisning erstattes eventuelt som fællestimer. Er dette ikke muligt, refunderes betalingen for denne del efter sæsonafslutning. Beløb under 50 kr. refunderes ikke.

 • Aflysninger, som musikskolen ikke er ansvarlig for, fx i forbindelse med valghandlinger, medfører ikke erstatning eller tilbagebetaling.INSTRUMENTER OG NODER

 • Du har brug for at anskaffe dit eget instrument, når du skal lære at spille. Din lærer er gerne behjælpelig med råd og vejledning ved anskaffelse/leasing hos forhandlere.

 • Musikskolen udlejer instrumenter i begrænset omfang, fortrinsvis til begyndere og i en kortere periode.

 • Du skal påregne at afholde udgifter til anskaffelse af nødvendigt nodemateriale/download af node- og/eller lyd-filer.


FOTOS, FILM OG MEDIER

 • Musikskolen forbeholder sig ret til at bruge fotos og filmoptagelser optaget i undervisningssituationer og koncerter til musikskolens PR-materiale, hjemmeside, Youtube-kanal m.v.

 • Musikskolen anvender ikke enkelt-portrætter og nærbilleder af elever i vores PR-materiale uden at indhente tilladelse fra elevens forældre.

 • Ønsker du ikke, at billeder af dig selv eller dit barn skal figurere i vores materiale, skal det meddeles musikskolen, så vil vi i videst muligt omfang tage hensyn til dette.

Acceptér cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside bruger cookies til at spore din adfærd og forbedre din oplevelse på webstedet. Du kan altid slette gemte cookies ved at ændre dine avancerede indstillinger for din browser.

Back to top