Skip to main content Skip to footer

Musikskolerådet

Musikskolerådet består af forældre, repræsentant fra folkeskolerne, medarbejdere fra musikskolen, elever (pt. vakant)  og musikskolens leder.

Læs Favrskov Musikskoles vedtægter her.

På kontoret

Anders Grimstrup-Larsen

Formand, forældrerepræsentant

Mette Sandahl Sørensen

Musikskoleleder og sekretær i musikskolerådet

Bjørn de Place

Repræsentant for folkeskolerne

Trine Andersen

Forældrerepræsentant

Sanni Bleser

Medarbejderrepræsentant

Thomas Olufsen

Medarbejderrepræsentant

Vakant

Elevrepræsentant

Bliv en del af Musikskolerådet!

Hør lidt mere om alt det gode arbejde vi laver i Musikskolerådet - det er både hyggeligt, sjovt og vigtigt.

Måske vil du også gerne være med?

 

Deltagere:

Medlemmer af Musikskolerådet

Mødedato:

23. januar 2024

Mødetid:

Kl. 16.30 – 18.00

Mødested:

Sløjfen, Musikskolens administration

 

 

 1.      Orientering fra musikskolelederen

·         Undervisning og projekter

o    Alternativ uge 4

82 tilmeldte ~31% af målgruppen, ikke korrigeret for evt. deltagere til flere aktiviteter. Drøftelse af ressourceforbrug vs. Antal deltagere. Rådet bakker op om tiltaget, det er et relevant initiativ, som taler ind i musikskolens opgave ift. at lave fællesskabende aktiviteter på tværs, der er tilfredshed blandt deltagerne. Vi kan arbejde på at bringe deltagerantallet op til næste gang ved at tilbyde flere mindre fællesskabende aktiviteter mhp. løbende relationsopbygning mellem elever.

 

o    SKRÅL 2024

Kultur- og Fritidsudvalget har igen bevilget midler til en børnekulturfestival i Favrskov Kommune i juni 2024, denne gang i Kulturhus Sløjfen. Formålet er at give børnefamilier kulturelle og kunstneriske oplevelser, samt skabe netværk, synlighed om de deltagende lokale aktører. Musikskolen er medarrangør igen i samarbejde med Biblioteker, Kulturhus Sløjfen og Favrskov Dramaskole. Musikskolen bidrager med en event for skolekor, samt workshops og koncert for familier.

 

o    Fællesskabet

Unge-satsning, støttet af Kultur- og Fritidsudvalget. Har ændret navn til Musikskabet. God tilslutning i efteråret 2023. Musikskolens tovholder på projektet har orlov forår 2024, men har 1 ½ time ugentligt til at holde kontakt til de unge mennesker.  Vi henter bistand fra Børn – og Kulturforventningen ift. at holde projektet kørende, samt ansøge om tilskudsmidler til skoleåret 2024-2025.

 

o    Ny sæson – sammenspil / bandklub

Vi ønsker at revitalisere sammenspil/ band aktiviteter, som har lidt meget i kølvandet på corona-nedlukninger. Samtidig ønsker vi at tilbyde flere elever holdundervisning efter instrumentværksted (1-2. klasse). Vi arbejder derfor på at skabe en model for sammenspil/band, der kan starte allerede fra 3. klasse, og tilpasses efter lokale forhold/ alder. Målet er at have en pilotprojekt klar til skoleåret 2024-2025.

 

Forslag om at tænke i samarbejder med fritidsklubber, gerne med målsætning om at kunne være aktive deltagere på Vilde Vulkaner-festival, som alle fritidsklubber i Hadsten-området har tradition for at tage til.

 Økonomi

Overskud på 2023-budgettet på forventeligt 397.000 svarende til knap 10%. Flere    indtægter på holdundervisning, end forventet, lavere lønudgift, og højere statstilskud end forventet (dette skal tilbagebetales i 2024). det forventes, at overskuddet nedbringes i 2024, bl.a. med forventede øgede lønudgifter.

 

 

 

 Personalenyt

o    Relativt mere udskiftning af personale end vanligt i efteråret 2023, hovedsagelig med begrundelse om øgede arbejdsopgaver hos anden arbejdsgiver. Påvirker heldigvis ikke den gode stemning, som fortsat opleves i personalegruppen.

 

2.     Strategiarbejde status

·         Trivsel og deltagelse

                                  i.    Uforpligtende fællesskaber

                                 ii.    Trivselsmåling DMK og CUR

·         Musikskolen som ressourceinstitution

                                  i.    Kultur som sundhedsfremme

                                 ii.    Samarbejde med Sangkraft Favrskov

                                iii.    Samarbejde folkeskoler og dagtilbud

                                iv.    Øvrige samarbejdspartnere

 

Musikskolelederen gav en orientering om det aktuelle strategiarbejde.

 

Generelt positiv opmærksomhed på musikskolens arbejde med sang, herunder samarbejdet med Sangkraftcenteret, som fra januar 2024 er en enhed under Musikskolen.

 

Opbakning fra rådet til at gennemføre trivselsmåling hos elever, med bemærkning om, at sætte midler af til en opfølgende indsats, så ny viden kan omsættes i relevante initiativer. Overvejelse ift. hvornår det bedste tidspunkt for at gennemføre målingen, er. Forventeligt efterår 2024. Musikskolelederen tager kontakt til udbyder.

 

 

3.     Siden sidst i musikskolerådet (åbent punkt)

fra musikskolerådets medlemmer

Opfølgning på spørgsmål fra sidste møde vedr. forskønnelse af forpladsen ved Kulturhus Sløjfen, samt samarbejdet med Kulturhuset.

Der er generelt stor tilfredshed blandet musikskolens medarbejdere med de nye lokaler i og ved Sløjfen, og oplevelsen er, at samarbejdet fungerer rigtig godt.

 

Der er taget højde for at muliggøre forskelligartede aktiviteter på udendørs-arealerne omkring kulturhuset, herunder strømkabler mm. Musikskolerådet efterspørger tegninger, samt en tidligere involvering evt. fremtidige anlægsprojekter, som vedrører brugere/ beboere i kulturhuset.

 

4.     Et kig i kalenderen

Kommende møder og koncerter

·         Feedback på infomail om koncerter / events sendt til forældre.

Tilsvarende udsendes snarest vedr. foråret 2024

·         Brugerrådsmøde Sløjfen 12.3.24 kl. 16.30-18.30

Musikskolerådsmedlemmer er velkomne til at deltage.

 

Næste møde i musikskolerådet er 9. april kl. 16.30

 

5.     Evt.

·         Sanni Bleser Jensen vikarierer for Marianne Kjær som lærerrepræsentant i foråret 2024.

·         PR-indsats for at hverve nye medlemmer af musikskolerådet.

·         Forslag om (lejlighedsvis) elevrepræsentation mhp. at inddrage de primære brugere. Evt. etablering af unge-/elev-råd. Evt. i forbindelse med elev-trivselsmåling.

 

Ref. MSA 290124

Møde i Favrskov Musikskoles bestyrelse

Deltagere: Medlemmer af bestyrelsen for Favrskov Musikskole

Mødedato: 28. januar 2021

Mødetid: Kl. 16.30-18.00

Mødested: Zoom

Mødereferat

 

1. Status på fjernundervisning og Covid-19

Musikskoleleder og lærere orienterer om den aktuelle situation, fra forældre og

samarbejdspartnere input til kommunikation og aktiviteter modtages gerne.

Forældre: Speed Admin har været lidt svært at komme på for forældre, men det opleves, at der gøres

et godt stykke arbejde fra lærerne. Der kan være generel manglende motivation ift. at alle aktiviteter

skal foregå via en skærm. OK også at blive tvunget udi at prøve nye ting. En musikskole på ren fjernundervisning har ikke lang levetid.

Det vil være godt at prioritere fællesskabsunderstøttende aktiviteter så snart det er muligt

Lærerne: Fjernundervisning er netop fjernundervisning, der mangler nærhed. Det kræver en anden

måde at undervise på. Det fungerer klart bedst for de større, videregående elever. Fordelen er, at

eleverne oplever at blivc mere selvkørende og reflekterende

Adm: Ved frafald kan vi lige nu ikke genbesætte ledige pladser eller starte nye hold. Det er især

Musik og bevægelseshold, det er gået ud over. Frafald pga Covid ligger i størrelsesordenen ca 15%

af de udmeldte.

 

2. Udvidelse/ ombygning af Sløjfen

Musikskoleleder og bestyrelsesformand orienterer om status på byggeprocessen i Sløjfen.

Byggeproces i gang, projektet bliver meget konkret, kvadratmeterne er få, budgettet lavt,

interessenter og ønsker er mange. Vigtigt at stå fast på, at vores udgangspunkt er et lokale, som er

designet til formålet.

 

3. Status på økonomi

Årsresultat 2020, forventninger til 2021

Et negativt årsresultat, på 194.000,-. Som vedrører dels administrativ opmanding pga. sygdom og

barsel, Favrskov Talent Musik, og Covid-19 relaterede udgifter

 

4. Siden sidst

Fra forældre, skoler, lærere. Leder,

Onlineundervisningsvideoer sendes ud til dagplejere/ dagtilbud, i første omgang 3 sessions

Samarbejde med PPR om at afsøge mulige fælles projekter indenfor sprogstimulering/

stemmetræning, samt inkluderende fællesskaber.

 

5. Status på foretræde for KFU

- Vedtægter for Sløjfen, komme med vores perspektiv. Hvad er vigtigt for musikskolen? Er der

nogen, vi kan få en dialog med, evt. Ungdomsklubben mhp. at lave en alliance.

- Kulturskolesamarbejde, paraplyorganisering med webportal, fælles adm og, fælles aktiviteter.

 

 

Møde i Favrskov Musikskoles bestyrelse

Status på dialog med Billedskolerne er, at de er interesserede i et samarbejde om fælles

webportal og aktiviteter. Hadsten og Ulstrup Billedskoler er endvidere interesserede i at

undersøge muligheder for administrativt samarbejde om elevtilmelding, opkrævning, bogføring

og regnskab.

Der indkaldes til fælles møde mellem musikskolen, Billedskolerne, dramaskole og kommunens

kulturkonsulent i februar/ marts 2021 mhp yderligere dialog om samarbejde..

 

6. Evt.

Næste møde er 8.4.2021 kl. 16.30-18.00

 

Deltagere:

Medlemmer af bestyrelsen for Favrskov Musikskole

Mødedato:

19. november 2020

Mødetid:

Kl. 16.30-18.00

Mødested:

Sløjfen, personalekøkkenet

Referat

 1. Siden sidst

 

Indstilling

Til orientering

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Forslag om at udvikle formiddags- / endagsevents for store grupper (200+) som kan udbydes til skoler – ex kæmpekor, stomp el lignende aktiviteter. Formidles via google drev.

 

Overvej, hvor vi bedst formidler info til forældre – hjemmeside/ facebook. Nyhedsbrev er uddateret for mange. Vigtigt at vise, at der sker noget, også for andre elever end ens eget barn. Desuden kort mail med link til hjemmesidens kalender. Max 16 sekunder

 

 1. Status på økonomi

Forventninger til årsresultat 2020, status på kompensation ifm. Covid-19-relaterede udgifter-

 

Indstilling

Til orientering

 

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Kan vi overføre succes fra værkstedshold til 4.-6. klasse. Næste step videre fra værkstedsundervisning. Evt a la Østervangskolens SFO-band.

 

 1. Foretræde for KFU

Bestyrelsen er inviteret til et årligt foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget. Næste mulighed er den

6. januar 2021 mellem kl 15 og 18. KFU vil spørge om bestyrelsens input til en kommende Kultur og fritidsstrategi, og derudover kan bestyrelsen fremlægge de emner, som pt er på dagsordenen for musikskolen.

 

Indstilling

Til drøftelse

 

Beslutning

Mulige emner

 • Mål for 2021

 • Strategiske indsatser – tættere samarbejde med daginstitutioner

 • Fællesskaber – konkretiseret og aldersdifferentieret

 • Tage afsæt i de nuværende indsatsområder fra 2009 – og byde ind med opdateret version gerne færre punkter.

 • Fremhæve succeshistorier – a la tog til tiden, sange til verden

 • Fokus på ungekultur

 

Musikskolelederen laver udkast til dagsorden på baggrund af ovenstående indenfor de næste 14 dage..

 

 1. Kulturskoleorgansering – fælles administration, synlighed og synergieffekter

Musikskolelederen ønsker en drøftelse med bestyrelsen af muligheden for at vi etablerer en paraplyorganisation, som kan synliggøre de kreative og kunstneriske fritidstilbud og aktiviteter for børn og unge i Favrskov Kommune. I første omgang via fælles administration og fælles webporta, fx som i Gentofte. Pt. har vi billedskoler og en helt ny dramaskole i Favrskov.

 

Indstilling

Til drøftelse

 

Beslutning

Det giver god mening at gå efter synergieffekterne i at have en fælles platform, Kan danne basis for fælles netværk, aktiviteter mm. evt. søge driftsmidler ifm. budget 2022-2025.

 

 1. Evt.

 

 

Deltagere:

Medlemmer af bestyrelsen for Favrskov Musikskole

Mødedato:

10. september 2020

Mødetid:

Kl. 16.30-18.00

Mødested:

Sløjfen, personalekøkkenet

 

Referat

 

 1. Velkomst og præsentation af nye medlemmer

Velkommen til Stine Stidsen, skolelederrepræsentant og Trine Andersen, forældrerepræsentant

 

 1. Status på sæson 2020-2021

Elevtal, personale, økonomi, samarbejder, håndtering af Covid-19

 

Indstilling

Til orientering

 

Beslutning

 

 1. PR

Aktiviteter, arrangementer, nyt website

Status blev gennemgået, særligt samarbejde mellem musikskole og folkeskoler er blevet drøftet.

 

Indstilling

Til drøftelse

 

Beslutning

Musikskolens evt. bidrag til Danmarksindsamling 2021 undersøges.

 

 1. Høring af budget 2021-2024 (bilag)

Bestyrelsen har mulighed for at indgive høringssvar

 

Indstilling

Til drøftelse

 

Beslutning

Bestyrelsen ønsker at indgive et høringssvar, som henleder opmærksomheden på det øgede lokalepres, det vil give at være flere institutioner under samme tag, med et øget behov for adgang til større lokaler, lokaler der kan indrettes i forskellig størrelser. Desuden et behov for at definere, hvad et multifunktionelt lokale er, og behov for faste tilbagevendende bookinger side om side med løbende ad hoc bookinger

 

 1. Foretræde for KFU

Bestyrelsen er inviteret til et årligt foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget. Næste møde er 6.11.2020 mellem kl 15 og 18.

 

Indstilling

Til drøftelse

 

Beslutning

Bestyrelsen ønsker at deltage den 5.11.20

Mulige emner

 • Samarbejde på tværs af ny forvaltning

 • Lokalefællesskaber i Sløjfen

 

 1. Kommende mødedatoer

Følgende datoer foreslås

 • 19. november 2020 16.30-18.00

 • 28. januar 2021 16.30-18.00

 • 8. april 2021 16.30-18.00

 

Vi finder en ny dag i stedet for den 8. april 2021

 

 1. Evt.

Fastholdelse af elever i den ældre gruppe, arrangementer /aktiviteter målrettet for de store elever, for stor aldersspredning, inviterende kultur, fx på sammenspilshold

 

Ref. MSA

 

Deltagere:

Medlemmer af bestyrelsen for Favrskov Musikskole

Mødedato:

2. april 2020

Mødetid:

Kl. 11.30-12.30

Mødested:

Skype / Teams

 

Referat

 

 1. Håndtering af coronasituationen ift. musikskolens aktuelle virksomhed – undervisning, opkrævninger, udsendelse af rykkere, lærernes arbejdsvilkår etc.

 

Beslutning

Forstående forældre, online-undervisning så vidt muligt. Opkrævninger og rykkere sendes ud som vanligt. For nye elever gælder 30 dages prøveperiode, og den er aktiveret i flere tilfælde. Der kan blive tale om, at elever på forskolehold i 0-9 årsalderen kan gøre krav gældende.

 

Evt. tilbagebetaling er en landsdækkende problematik. Vi afventer beslutning fra Kulturministeriet desangående. Indberetningspligt for lærerne gælder som altid. God idé at minde lærerne om, at der kan være børn, som mistrives i højere grad end vanligt i disse uger.

 

Lærernes arbejdsvilkår er i den grad ændrede, vi skal vænne os til nye undervisningsmetoder og –platforme lynhurtigt, generel usikkerhed ift. varighed. Vi skal også have en opmærksomhed på, at private forhold kan være ændrede, lukke op for mulighed for at drøfte det Opmærksomhed på, at situationen kan aktivere forskellige stressfaktorer.

 

 1. Risikovurdering ift. musikskolens fremtidige virksomhed – fastholdelse og rekruttering af nye elever i en krisetid.

 

Beslutning

Overveje markedsføring ift. nye aktiviteter og undervisningstilbud allerede i april og maj. Efterspørge gode råd i forhold til næste sæsons undervisning hos forældre og elever. Dele gode historier. Udvælge et arrangement, som vi arbejder på at afvikle i efteråret. Gerne godt humør og et glimt i øjet.

 

 1. Omlægning af undervisningstilbud og priser fra sæson 2020-21

 

Beslutning

Givet den aktuelle situation er det sikreste at fortsætte arbejdet inden for den ramme, vi har i øjeblikket, evt. med få justeringer, som kan håndteres som en administrativ tilpasning.

 

 1. Forslag til budget 2021-2024

 

Beslutning

Forslag om at investere i IT- udstyr til opgradering også med henvisning til fremtidig virtuel undervisning og nye undervisningsformer – musikteori, fjernundervisning til elever langt væk eller på venteliste.

 

 1. Evt

 

Indstilling

Gensidig orientering

 

 1. Evt.

 

Deltagere:

Medlemmer af bestyrelsen for Favrskov Musikskole

Mødedato:

16. januar 2019

Mødetid:

Kl. 16.30 – 18.00

Mødested:

Musikskolens kontor i Sløjfen

 

Referat

 

 1. Tilbygning til Sløjfen

Status på proces

 

Indstilling

Til drøftelse

 

Beslutning

Anlægsbevilling forventes behandlet på Byrådsmødet i februar 2020. Dernæst sammensætning af byggeprogramudvalg.

 

 1. Indsatsområder 2020

Nedenstående områder er aftalt med ledelsen, Har bestyrelsen evt. supplerende ønsker?

 

Indstilling

Til drøftelse

 

Beslutning

Forslag om at udbyde undervisning i musikteori/ hørelære.

Forslag om at lave evaluering med elever/ undervisningsmiljøvurdering.

 

 1. Status på sæson 2019-2020

Elevstatistikker og økonomi.

 

Indstilling

Til orientering

 

Beslutning

Foreløbigt regnskab 2019 viser – 38.000,- svarende til 1 procent merforbrug

Klaver stadig det mest populære instrument, med guitar som efterfølger.

Venteliste brutto på 106 elever, flest venter i Hinnerup-området. Tallet dækker over et nødvendigt behov for en venteliste, som fordeler sig på 13 undervisningssteder og mere end 30 fag. Vi har særligt fokus på at få flere elever i gang i Hinnerup-området.

 

 1. PR og organisering vedr. frivillige i musikskolen

Hvordan organiserer vi os bedst ift. frivillige kræfter i henh. bestyrelsessammenhæng, koncerter, etc? Skal vi tænke i nye fora, nye inddragelsesområder?

 

 

Indstilling

Til drøftelse

 

Beslutning

Facebookgruppe for Musikskolens Venner, suppleret med at skrive i Messenger til gruppen.

Sende linket til alle nye elevers værger i velkomstmail. Sende info ud til alle i mail Nyt tiltag”.

Vigtigt at alliere sig med nogle forældre, som garanterer sig som medlem. Spørge ud med tilbagemeldinger på hjemmesiden via facebook. Og efterlyse kompetencer. Evt udlicitering af drift og opdatering af hjemmesiden også.

Vi fortsætter med at prikke forældre direkte og ved koncerter ift. rekruttering til bestyrelsen.

 

 1. Siden sidst

Fra Musikskolens leder, lærere, forældre, Favrskov Musikskoles Venner

 

Indstilling

Gensidig orientering

 

Beslutning

Musikskolens personale afholdt pædagogisk dag den 26. november 2019 med fokus på hold-instrumentundervisning

Musik Inside Favrskov, festival for bands i Favrskov inden for alle aldre og genrer den 21. marts i Kulturhus Inside i Hammel. Musikskolen er initiativtager og deltager selv med bands, men festivalen er åben for alle.

T-shirts: forslag til udseende, desuden forslag om hoodie. Tak til Lulu.s

 

 1. Evt.